AKCEPTACJA SIEBIE / SELF-ACCEPTANCE [PL/ENG]

Kochani, dzisiaj zapraszamy do wpisu AKCEPTACJA SIEBIE  ☺

Bierz życie z radością, łatwością i odprężeniem, nie tworząc zbędnych problemów. (…) Miej w sobie radość zabawy… bądź żywy, przepełniony życiem. Przeżywaj każdą chwilę tak, jakby była ostatnią. – Osho

Wpis NIEPOWTARZALNOŚĆ (w nim znajdziecie więcej szczegółów) został bardzo dobrze przyjęty, dlatego też wracam do kart Osho, zwłaszcza, że wspominałam, iż jest kilka wspaniałych przypowieści w tym zbiorze, którymi chciałabym się z Wami podzielić w ramach podnoszenia wibracji i dawania wsparcia ☺

Może dodam jeszcze informację z książeczki KARTY PRZEMIANY, że:

Karty przemiany według Osho są pomocą na drodze do odkrywania własnej natury. Każda karta wskazuje sposób otwarcia się na odnowę i zmianę, jakie są dostępne każdemu z nas, jeżeli zdołamy nauczyć się bycia bardziej uważnymi naszego własnego ukrytego potencjału. Każda przypowieść zawiera jakiś bezcenny wgląd prowokujący nas do szukania prawdy we własnym wnętrzu i dokarmiający je darem naszej własnej uważności.

Źródło tych kart i ich komentarzy tkwi w wiecznym wątku łączącym wszelkie wielkie tradycje mądrości świata. (…)

Poznając i rozumiejąc postaci z każdej opowieści, możemy widzieć smutki i radości jako zwierciadła własnych doznań. Stopniowo zaczynamy odkrywać wewnętrzne nakazy i zakazy, które do tej pory nami rządziły. Gdy uwolnimy się od tego brzemienia, odkrywamy rozległą wewnętrzną przestrzeń – grunt, na którym autentyczna przemiana może zakorzenić się i rozwijać.

Temat akceptacji siebie jest warty uwagi, zawsze ☺ Potrzebujemy sobie o tym przypominać. Dzisiaj wiem, że będąc w zgodzie ze sobą, akceptując siebie taką jaka jestem, np. z tym całym moim idealizmem ☺ życie staje się łatwiejsze. Im więcej mamy akceptacji dla siebie, tym więcej akceptujemy innych ludzi, świat, to co do nas przychodzi w dniu codziennym. Poniższy opis karty i dołączona do niej przypowieść doskonale nam może uświadomić mądrość zagadnienia jakim jest AKCEPTACJA SIEBIE. Miłego czytania ☺

Miałam się dzisiaj nie rozpisywać, ale wpadł mi przed chwilą w ręce przepiękny cytat Marilyn Monroe, który aż się prosi, aby go dołączyć ☺

Chęć stania się kimś innym
jest marnotrawstwem osoby,
którą jesteś.


AKCEPTACJA SIEBIE

Bratek w ogrodzie króla

OPIS KARTY

Nie można samego siebie ulepszać. Nie mówię, że usprawnienie nie może się zdarzyć, ale że nie można samemu siebie ulepszać. Gdy ty przestaniesz się ulepszać, życie cię ulepszy. W tym odprężeniu i akceptacji życie zaczyna dbać o ciebie, zaczyna przez ciebie płynąć.

Nikt jeszcze nie był taki, jak ty, i nikt po tobie taki już nie będzie. Jesteś jedyny w swoim rodzaju, nieporównywalny z nikim. Zaakceptuj to, pokochaj, świętuj i w tym świętowaniu zaczniesz dostrzegać niepowtarzalność i nieporównywalne piękno innych ludzi. Miłość jest możliwa tylko wtedy, gdy jest głęboka akceptacja siebie, tej drugiej osoby i świata. Akceptacja stwarza środowisko, w którym wzrasta Miłość; grunt, na którym Miłość rozkwita.

PRZYPOWIEŚĆ DO KARTY

Król poszedł do swojego ogrodu i zastał tam więdnące i umierające drzewa, krzewy i kwiaty. Dąb powiedział mu, że umiera, gdyż nie może być tak wysoki jak sosna. Gdy zwrócił się do sosny, dowiedział się, że więdnie ona, gdyż nie może znieść, że nie ma takich winogron jak winorośl. A winorośl umiera, ponieważ nie może kwitnąć jak róża. W końcu znalazł jedną roślinę kwitnącą i świeżą jak zawsze – był to bratek. Na swoje pytanie król otrzymał taką odpowiedź:

– Uznałem, że gdy posadziłeś mnie, chciałeś, żebym to ja wyrósł. Gdybyś chciał dąb, winorośl czy różę, posadziłbyś je. A więc pomyślałem: jeśli mogę być tym, czym jestem, spróbuję być tym najlepiej, jak tylko potrafię. Nie mogę być nikim innym, tylko tym, czym jestem. I staram się być tym czym jestem, na tyle, na ile potrafię.

Jesteś tu, ponieważ egzystencja potrzebuje cię takim, jaki jesteś. Gdyby było inaczej, ktoś inny byłby na twoim miejscu. Egzystencja nie pomogłaby  ci przyjść na świat, nie stworzyłaby cię. Jesteś dopełnieniem czegoś bardzo podstawowego, bardzo istotnego – właśnie taki, jaki jesteś.

Gdyby Bóg chciał buddę, mógłby stworzyć tylu buddów, ile tylko chce. Stworzył tylko jednego Buddę i to wystarczyło, zaspokoił pragnienie swego serca. Od tamtej pory nie stworzył innego Buddy czy Chrystusa, ale stworzył ciebie. Pomyśl tylko o szacunku, jaki wszechświat ci okazał! Ty zostałeś wybrany, nie Budda, nie Chrystus czy Kryszna.

Jesteś potrzebny bardziej niż oni – oto powód. Teraz ty bardziej tu pasujesz. Ich dzieło już jest skończone, wnieśli już swój aromat do egzystencji. Teraz ty musisz wnieść swój aromat.

Moraliści, purytanie i księża stale cię jednak pouczają i doprowadzają do szaleństwa. Mówią do róży: „Bądź lotosem”. A do lotosu mówią: „Co ty tu robisz? Musisz stać się kimś innym”. Cały ogród doprowadzają do szaleństwa, wszystko zaczyna umierać – ponieważ nikt nie może być kimś innym, niż jest, to jest niemożliwe.

To właśnie zdarzyło się z ludźmi. Wszyscy udają. Autentyczność zatracono, prawdę zatracono, wszyscy starają się pokazać, że są kimś innym niż są. Przyjrzyj się sobie – ty też udajesz, że jesteś kimś innym, a możesz być tylko sobą, nie ma innej możliwości i nigdy nie było, nie ma mowy, byś był kimś innym niż jesteś. Bądź sobą. Można cieszyć się tym i rozkwitać, można też więdnąć, jeśli to potępisz.

Daje do myślenia, prawda? „BĄDŹ SOBĄ. MOŻNA CIESZYĆ SIĘ TYM I ROZKWITAĆ…” ☺

AKCEPTACJA I MIŁOŚĆ, ACCEPTANCE, fot. Joanna Winconek
ŻYCIE Z RADOŚCIĄ, LIFE WITH JOY, fot. Joanna Winconek
RADOŚĆ ZABAWY, THE JOY OF FUN, fot. Joanna Winconek
BĄDŹ SOBĄ, BE YOURSELF, fot. Joanna Winconek
JESTEŚ POTRZEBNY, YOUR ARE NEEDED, fot. Joanna Winconek
„JESTEM TYM CZYM JESTEM”, „I AM WHAT I AM”, fot. Joanna Winconek
EGZYSTENCJA POTRZEBUJE CIEBIE, THE EXISTENCE NEEDS YOU, fot. Joanna Winconek
JESTEŚ DOPEŁNIENIEM, YOU ARE A COMPLEMENT, fot. Joanna Winconek

Dear ones, today we invite you for entry SELF-ACCEPTANCE

Take life with joy, ease and relaxation without creating unnecessary problems. . . . Possess the joy of fun… be lively, overflowing with life. Live every moment as if it were your last.* – Osho

The UNIQUENESS entry (where you can find more details) was very well welcomed, hence I’m returning to Osho cards, especially since I mentioned that there are a few brilliant parables in this series, which I would like to share with You as a form of raising vibrations and giving support☺

I might add yet another piece of information from the book TRANSFORMATION TAROT that:

Transformation tarot by Osho are a help on the path of discovering one’s own nature. Every card shows a way of opening up for recovery and change that are available to each one of us, if we manage to learn to be more aware of our own hidden potential. Every parable contains a priceless insight provoking us to seek truth on one’s inside and feeding it with a gift of our own awareness.

The source of these cards and comments on them has place in an eternal matter connecting all grand traditions of worldly wisdom. . . .

By getting to know and understanding characters from each story, we can see the sorrows and joys as mirrors of our own experiences. Gradually, we begin to discover inner orders and prohibitions that have ruled over us so far. When we free ourselves of this burden, we discover a wide inner space – land in which an authentic transformation may root and flourish.*

The topic of self-acceptance is worthy of attention, always ☺ We need to remember about it. Today I know that by being in harmony with myself, by accepting myself the way I am, e.g. with all of my idealism ☺ life becomes easier. The more acceptance we have for ourselves, the more accepting we are for other people, the world, that which comes to us everyday. The description of a card and supplementary parable below can perfectly make us realise the wisdom of the matter of SELF-ACCEPTANCE. Enjoy the read ☺ 

I didn’t mean to write too much today, but such a beautiful quotation from Marilyn Monroe fell into my hands, which almost begs to be added ☺

Wanting to be someone else
is a waste of the person
you are


SELF-ACCEPTANCE

Heart’s-Ease in king’s garden

CARD DESCRIPTION

You cannot improve upon yourself. And I am not saying that improvement does not happen, remember – but you cannot improve upon yourself. When you stop improving upon yourself, life improves you. In that relaxation, in that acceptance, life starts caressing you, life starts flowing through you. Nobody else has ever been like you and nobody else will ever be like you; you are simply unique, incomparable. Accept this, love this, celebrate this – and in that very celebration you will start seeing the uniqueness of the others, the incomparable beauty of the others. Love is possible only when there is a deep acceptance of oneself, the other, the world. Acceptance creates the milieu in which love grows, the soil in which love blooms.

PARABLE

I have heard: A king went into his garden and found wilted and dying trees, shrubs and flowers. The oak said it was dying because it could not be tall like the pine. Turning to the pine, he found it drooping because it was unable to bear grapes like the vine. And the vine was dying because it could not blossom like the rose. He found Heart’s-Ease blooming and as fresh as ever. Upon inquiry, he received this reply: 

“I took it for granted that when you planted me you wanted Heart’s-Ease. If you had desired an oak, a vine or a rose, you would have planted them. So I thought that since you put me here, I should do the best I can do be what you want. I can be nothing but what I am, and I am trying to be that to the best of my ability.” 

You are here because this existence needs you as you are. Otherwise somebody else would have been here! – existence would not have helped you to be here, would not have created you. You are fulfilling something very fundamental, as you are. If God wanted a Buddha he could have produced as many Buddhas as he wanted. He produced only one Buddha – that was enough, and he was satisfied to his heart’s desire, utterly satisfied. Since then he has not produced another Buddha or another Christ. He has created you instead. Just think of the respect that the universe has given to you! You have been chosen, not Buddha, not Christ, not Krishna.

You will be needed more, that’s why. You fit more now. Their work is done, they contributed their fragrance to existence. Now you have to contribute your fragrance. But the moralists, the puritans, the priests, they go on teaching you, they go on driving you crazy. They say to the rose, “Become a lotus.” And they say to the lotus, “What are you doing here? You have to become something else.” They drive the whole garden crazy, everything starts dying – because nobody can be anybody else, that is not possible. 

That’s what has happened to humanity. Everybody is pretending. Authenticity is lost, truth is lost, everybody is trying to show that he is somebody else. Just look at yourself: you are pretending to be someone else. And you can be only yourself – there is no other way, there has never been, there is no possibility that you can be anybody else. You will remain yourself. You can enjoy it and bloom, or you can wither away if you condemn it.

Thought-provoking, isn’t it? “YOU WILL REMAIN YOURSELF. YOU CAN ENJOY IT AND BLOOM…” ☺

*Unfortunately this is not an original text, but a translation of the Polish edition of the book, therefore please be aware of certain discrepancies.

30 myśli w temacie “AKCEPTACJA SIEBIE / SELF-ACCEPTANCE [PL/ENG]

 1. I loved the part about Heart’s Ease. I agree with her. I’m content with who I am because this is how my Creator made me. (She was content because she was chosen to be planted and she was who she was meant to be). I may not have the talents that others have, but I have the talents I was meant to have and I’m okay with that. We should all be content with who we are and blossom.

  Polubienie

  1. Thank you very much 🙏❤️😍😇🍀 for the kind words, your story you are sharing ❤️ Exactly, we should all be happy with who we are and flourish 🤗🌺😇

   Polubienie

  1. It’s true, authenticity requires courage and comes at a price, but it’s worth fighting for yourself ❤️😇🍀 Sometimes you don’t see it, but in the future it will always be a plus 😍😇🍀 Thank you for your comment 🙏❤️😍😇🍀 Good luck 🤗🌺😇

   Polubione przez 1 osoba

   1. I speak English very little, but I translate your post alone and I like this very much!
    Thank you, good evening!
    My translator help me very little, or even less! 🥰😍🤗

    Polubienie

   2. The translation into English is done by my son 😍 Someone once told me that he translates with a soul and there is something to it
    😍😇🍀 But it’s also great that you try to translate yourself, then we get more understanding, good luck 🤗❤️

    Polubienie

 2. Reblogged this on Self Help (Personal Growth) Books i skomentował(a):
  http://www.momsgarden.wordpress.com
  „Bloom where you are planted”

  “One cannot always tell what it is that keeps us shut in, confines us, seems to bury us, but still one feels certain barriers, certain gates, certain walls. is all this imagination, fantasy? ….”

  https://craigsquotes.wordpress.com/category/andre-agassi/
  https://craigsbooks.wordpress.com/2022/01/13/and-as-imagination-bodies-forth-the-forms-of-things-unknown-the-poets-pen/

  https://craigsbooks.wordpress.com/2022/01/20/ernest-hemingway-quotes-goodreads-craigs-quotes/

  Hi Joanna
  Thanks for the follow (+ the ‚likes'(s)
  Happy blogging/writing and all the best with your blog
  “early bird sleepy-head” craig (in „Sleepy Hollow”)

  http://www.craigsblogs.wordpress.com
  http://www.craigsbooks.wordpress.com
  “It always seems impossible…
  until it gets done!”
  – Nelson Mandela
  http://www.mandelamadiba.wordpress.com
  http://www.craigsquotes.wordpress.com
  You CAN…if you THINK you can

  “Put your fears behind you and your dreams in front of you…always.”

  Best wishes from the First City to see the light

  PPS

  Don’t worry about the world ending today
  it’s already tomorrow in scenic and tranquil ‘little’ New Zealand

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: