CZY TO WIERSZ, CZY ROZMYŚLANIE? W MAJU… / IS IT A POEM OR IS IT A CONTEMPLATION? IN MAY… [PL/ENG]

Kochani, dzisiaj zapraszamy do wpisu CZY TO WIERSZ CZY ROZMYŚLANIE? W MAJU… I WSPOMNIENIA

Twoim życiowym celem jest być szczęśliwym
i wszechświat zachęca cię, byś dzielił się
tym szczęściem gdziekolwiek podążasz.

Nasz naturalny stan istnienia

Możemy postanowić, że będziemy szczęśliwi, jednak szczęście nie jest czymś, co możemy wymusić lub wytworzyć w naszym wnętrzu. Dzieje się tak nie bez powodu – ono już w nas jest i oczekuje, że je w sobie odnajdziemy.  

 Kyle Gray

*****     *****     *****     *****     *****     *****

Zachwycam się majem każdego dnia, to taki niesamowity, malowniczy miesiąc ☺ Ciągle nie mogę się nadziwić jak przepięknie wszystko rośnie i kwitnie z dnia na dzień ☺ Jak wiosna w cudowny sposób ozdabia swój ogród na ziemi ☺ Ile w tym słońca, ciepła i radości ☺

Tymczasem, przypominam sobie, że jak byłam dzieckiem, w którymś momencie zaczęłam kojarzyć, iż często w moje urodziny padał deszcz. Kiedyś nawet lało jak z cebra, przez cały dzień. Było mi tak jakoś smutno, zastanawiałam się co robię źle, dlaczego tak się dzieje, nawet doszukiwałam się swojej winy… Żałuję, że nikt mi wówczas tego nie wytłumaczył… A przecież deszcz w maju jest naturalny i jeszcze do tego tak bardzo potrzebny ☺ Teraz jak o tym pomyślę, to wydaje mi się zabawne, że można w sobie upatrywać przyczyn padającego deszczu. Dzieci to mają wyobraźnię ☺


Kraków, maj 2022

CZY TO WIERSZ CZY ROZMYŚLANIE?
W MAJU…

W maju budzi się ziemia, w maju budzi się życie.
A to wszystko się wydarza w przepięknym rozkwicie.
Drzewa liście rozwijają, kwiaty płatki rozkładają.

W maju się urodziłam, w maju zmarł mój tata.
Trawa wyrazistego, zielonego nabiera koloru.
Ciszę w naturze słyszę, ona w spokoju mnie ukołysze.

W maju ptaki śpiewają, w maju krety glebę spulchniają.
Pszczoły rośliny zapylają, a trzmiele brzęczą i latają.
Częściej deszcz pada, mocniej świeci gorące słońce.

W maju mocy nabiera istnienie, w maju widziałam tęczę.
Uwielbiam białe chmury, tworzące na niebie figury.
W różne kształty się układają i historie nam opowiadają.

Zachwyt drzwi szeroko otwiera do serca mojego.
Dusza pięknem się raduje, chęć do życia wzrasta.
Jak drożdże dodane do pachnącego, pulchnego ciasta.

Joanna Winconek

*****     *****     *****     *****     *****     *****

+  Seria WSPOMNIENIA ☺  W MAJU…

Myślę sobie, że fajnie jest zapisywać rzeczy, które sprawiają nam radość ☺ Nie wiadomo kiedy minęło 10 lat, a to miłe zdarzenie ma taką samą energię jak wtedy, kiedy się wydarzyło ☺ Obecnie tekst czytam z równą przyjemnością i oczywiście uśmiecham się ☺ Wdzięczna jestem sobie, za te wszystkie uchwycone momenty, do których można wrócić z łatwością ☺

Pomyślałam, że się z Wami podzielę tym pogodnym zapisem, może ktoś też się uśmiechnie, albo zainspiruje ☺

Kraków, 25 maj 2012

WSPOMNIENIA: 41 URODZINY

Wczoraj były moje 41 urodziny, tyle lat minęło… Najlepsze jest to, że wreszcie dobrze mi się żyje. Mam koło siebie kochane osoby, pracę, stabilizację, dużo radości na co dzień. Wiadomo, problemy też tam jakieś się pojawiają, jednak na bieżąco są rozwiązywane… Uczę się cieszyć życiem dzisiaj, w teraźniejszości… Czytam „Księgę Mądrości” Osho, która poszerza moje horyzonty, moją świadomość… To tak pokrótce…

Teraźniejszość – w liniowej koncepcji czasu część linii czasu dziejąca się obecnie. W tym sensie teraźniejszości przeciwstawiamy przeszłość oraz przyszłość.

Znalazłam informację na internecie i zapisałam sobie co to teraźniejszość, bo przed chwilą miałam problem z samym słowem teraźniejszość… Ciekawe dlaczego?

A teraz do rzeczy, piszę tych parę słów jako takie małe wprowadzenie…  Wracając do moich urodzin, wczoraj od wielu osób odbierałam telefony z pięknymi życzeniami. Fajny, miły dzień… Miałam urlop, sama sobie zrobiłam prezent, nie musiałam iść do pracy… Dostawałam też SMS-em życzenia. Moja siostra była pierwsza, wiadomość przyszła jak jeszcze spałam o 6.45. Napisała tak, że mnie bardzo poruszyło i wzruszyło jej wyznanie wierszem pisane   Chcę tutaj na pamiątkę sobie zapisać, żeby do tych pięknych życzeń czasem wrócić…

„Kochana siostrzyczko! Wierszyk Ci napiszę, różę Ci przyniosę, bo serce swe na srebrnej tacy niosę. Jesteś moim Aniołem, światełkiem w ciemności, nigdy nie stracisz blasku w oczach mojej miłości. Kocham Cię bardzo i życzę szczęścia, miłości, uśmiechu takiego niezwykłego. Mickiewiczem nie jestem, lecz piszę z serca. Sto lat moja siostrzyczko, dla mnie najważniejsza”.

Prawdę mówiąc jestem pod ogromnym wrażeniem…   A to jeszcze nie koniec. Pokazałam mojemu synusiowi, jakie życzenia od siostry dostałam. To spowodowało, że i on SMS-em życzenia dla mnie ułożył. Słów mi brak jak mnie zaskoczył tym co napisał…

„Mamusiu moja kochana, Może trochę nieudana, A nie udana dlatego, że nie ma w tobie nic złego. Ty człowiekiem nie jesteś, Być może, Aniołem jesteś, Co wszystkim pomoże. Jesteś naszym stróżem, Co serduszko ma duże, Na szczęście starczy dla każdego, więc życzę Ci wszystkiego najlepszego!! Żyj jeszcze długo w szczęściu i radości, No i przygotuj się na sobotnich gości”.

Jestem wzruszona, czuję się tak jakbym odniosła w życiu największy sukces ☺ Dla mnie te wyznania już na zawsze zostaną w mojej pamięci… Życie jest piękne, prawda? ☺

Joanna Winconek

W MAJU BUDZI SIĘ ZIEMIA, IN MAY THE GROUND IS WAKING UP, fot. Joanna Winconek
W MAJU BUDZI SIE ŻYCIE, IN MAY THE LIFE IS WAKING UP, fot. Joanna Winconek
WYRAZISTA TRAWA, EXPRESSIVE GRASS, fot. Joanna Winconek
CIISZA W NATURZE, SILIENCE IN NATURE, fot. Joanna Winconek
OPOWIEŚCI CHMUR, THE CLOUD’S TALES, fot. Joanna Winconek
CHMURY TWORZĄCE FIGURY, THE CLOUDS ARE MAKING SHAPES, fot. Joanna Winconek
ZACHWYT I DRZWI DO SERCA, DELIGHT AND DOORS TO THE HEART, fot. Joanna Winconek
RADOŚĆ DUSZY, SOUL’S JOY fot. Joanna Winconek

Dear ones, today we invite you to an entry IS IT A POEM OR IS IT A CONTEMPLATION? IN MAY… ☺ AND MEMORIES ☺

Your life purpose is to be happy and
you are encouraged to share that
happiness everywhere you go.

Our Natural State of Being

We can choose to be happy, but happiness isn’t something we can force or create within ourselves. But there’s a very special reason for that – it’s already there, waiting for us to uncover it.

 Kyle Gray

*****     *****     *****     *****     *****     *****

I admire May every day, it’s such an amazing, picturesque month ☺ I still cannot believe how beautifully everything grows and blossoms day by day ☺ How the spring wonderfully adorns its garden on the Earth ☺ There’s so much sun, warmth and joy ☺

Meanwhile, I remember that when I was a child, at some point, I began noticing that it would often rain on my birthday. Once it was a true downpour for the whole day. It felt sad somehow, I was wondering what I was doing wrong, why was it happening, I even presumed myself guilty… I wish somebody would’ve explained this to me… And yet the rain in May is only natural and also very needed ☺ 

Now when I think about it it seems funny how one could seek causation of rainfall in themself. Aren’t kids imaginative ☺


Cracow, May 2022

IS IT A POEM OR IS IT A CONTEMPLATION?
IN MAY…

In May the Earth awakens, in May life awakens.
And in such a beautiful bloom it all takes place.
Trees unfold their leaves, flowers spread petals of theirs.

In May I was born, in May my father passed away.
Grass becomes a vivid, green colour.
In nature I hear silence, it will sway me in calmness.

In May birds carry a tune, in May moles make the soil loose.
Honeybees pollinate plants, bumblebees fly and buzz.
Rain falls more often, hot sun shines brighter.

In May, existence gains vigour, in May I saw a rainbow.
I adore white clouds making patterns in the sky.
They form various shapes and tell us stories and tales.

A wonder widely opens the door into my heart.
Soul rejoices in beauty, the will to live rises.
Just as yeast does, added to a fragrant, plump dough.

Joanna Winconek

*****     *****     *****     *****     *****     *****

MEMORIES series ☺ IN MAY…

I think it’s nice to write down things that make us joyous ☺ No idea when 10 years have passed and this lovely event carries the same energy as it did when it happened ☺ Currently, reading the text is equally pleasant and makes me smile of course ☺ I am thankful to myself for all those captured moments which can be easily returned to ☺ 

I thought of sharing this serene note with You, perhaps it will make someone else smile, or be inspired ☺

Cracow, 25 May 2012

MEMORIES: 41st BIRTHDAY

Yesterday was my 41st birthday, so many years have passed… The best part is that I finally live well. I have my beloved people next to me, job, stability, and a lot of joy every day. Obviously, some problems also occur here and there, but they are being solved promptly… I learn to enjoy life, in the present… I read “The book of wisdom” by Osho which broadens my horizons, my consciousness… That’s it briefly…

Present – in a linear concept of time, part of a timeline currently happening. In this sense, the present is in opposition to past and future.

I found this piece of information on the internet and I wrote down what the present is, because a moment ago I had had a problem with the word present itself… I wonder why?

Now to the point, I’m writing these couple of words as a little introduction… Going back to my birthday, yesterday I was receiving phone calls with beautiful wishes from a lot of people. Nice, lovely day… I’ve had a day off, I made this present to myself, I didn’t need to go to work… I was also receiving wishes in messages. My sister was first, the message arrived at 6.45 when I was still sleeping. She wrote in such a way that her confession in rhyme moved me very much I want to write them down here as a memento, so that I can return to these beautiful wishes some time…  

“Dear sister! I will write you a rhyme, a rose I will bring, because on a silver tray my heart I am carrying. You are my angel, my light in the darkness, in the eyes of my love you will never lose brightness. I love You so much and wish you happiness, love, a smile, one of the extraordinary kinds. I’m not Mickiewicz, but I write from my heart. A hundred years, my dear sister, to me you are the most important.”

To be honest I am very impressed… And it’s not over. I showed my son the wishes I had received from my sister. As a result he also sent me wishes via message. I have no words due to the surprise from what he’s written…  

“My dear mother, You are a little error, And an error because, there’s nothing wrong in you of course. Not a human you are, Perhaps an Angel you are, Who will help everyone. You are our guardian, Bighearted humanitarian, Fortunately there is room for all, so I wish you all the best!! Live long in happiness and joy, And get ready for Saturday guests.”

I’m touched, I feel as if I had achieved the greatest success in life For me these confessions will remain in my memory forever… Life is beautiful, isn’t it?

Joanna Winconek

15 myśli w temacie “CZY TO WIERSZ, CZY ROZMYŚLANIE? W MAJU… / IS IT A POEM OR IS IT A CONTEMPLATION? IN MAY… [PL/ENG]

    1. Yes 🎂 thank you very much Stella 🙏❤️😍🌸😇 I was wondering whether to put this birthday text on the blog, but I wanted to share my joy and that’s what determined it 😉

      Polubione przez 1 osoba

  1. Wzruszyłam się.I Tobą Asiu z przeszłości i tymi pięknymi życzeniami-wierszykami.To prawda jesteś naszym Aniołem Stróżem🙏♥️🌷🌹💕💜.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: