DOSKONAŁOŚĆ SŁOWA DOSKONALE / PERFECTION OF THE WORD PERFECT [PL/ENG]

Kochani, dzisiaj zapraszamy do wpisu DOSKONAŁOŚĆ SŁOWA DOSKONALE

Metoda Soul Body Fusion sprawia, że połączenie z naszym własnym potencjałem jest żywe i klarowne. Kiedy sprowadzamy świadomość do ciała, nasza wyjątkowość rozpromienia nasze życie, związki i otoczenie. – Jonette Crowley

W mojej przestrzeni pojawił się temat Soul Body Fusion. Byłam na spotkaniu w gronie kobiet, gdzie Ania pokazała nam stosowanie tej techniki. Zainteresowała mnie ona od razu na tyle, że chcąc pogłębić wiedzę, wzięłam udział w prowadzonych przez nią warsztatach, a następnie kupiłam sobie książkę ☺

Jonette Crowley jest autorką zarówno samej metody jak i książki pod tym samym tytułem: SOUL BODY FUSION. Proces, który przywraca jedność duszy i ciała. 

Obecnie na internecie można już sporo wiedzy znaleźć w tym temacie, jednak pomyślałam, że przybliżę Wam trochę treści, aby zarysować możliwości i podkreślić prostotę SBF, która osobiście mnie urzekła… ☺

*****     *****     *****     *****     *****     

SOUL BODY FUSION – JONETTE CROWLEY

Odzyskiwanie duszy

Soul Body Fusion to prosty proces, który możesz robić dla siebie i innych, przywracając zestrojenie ciała na poziomie komórkowym, z możliwie najwyższą energią czy światłem, jakie może ono utrzymać. Zmiany są trwałe i niekończące się – trwałe, ponieważ kiedy twoje komórki się zmieniają, by zharmonizować się z wyższymi aspektami ciebie, pozostają już na tej wyższej częstotliwości. Zmiana nie ma końca, ponieważ dusza nie zna granic. Soul Body Fusion powoduje interaktywny proces, w którym dusza stymuluje komórki do harmonizowania się z coraz wyższymi częstotliwościami. Tym samym jest to ewolucyjny katalizator, otwierający bramy przyspieszonego rozwoju i wzrostu.

To potężne narzędzie kreowania nowych rzeczywistości w tu i teraz. (…)

Choć mówię o łączeniu się duszy i ciała oraz używam określenia, że dusza „wchodzi” w komórki, nie oznacza to, iż do tej pory prowadziliśmy egzystencję całkowicie pozbawioną duszy. Twierdzę tylko, że nasza dusza posiada nieskończenie wiele coraz to wyższych częstotliwości, z którymi dotąd nie mieliśmy kontaktu. Soul Body Fusion dostraja nasze obecne ja – niezależnie od tego na jakim wysokim poziomie jesteśmy – z jeszcze wspanialszymi, mającymi więcej światła i bardziej kosmicznymi aspektami naszej duszy. Im więcej duszy ucieleśniamy, tym większa jest nasza zdolność do sięgania jeszcze dalej. (…)

Zmierzając ku doskonałości

W Soul Body Fusion mamy do czynienia z poszerzeniem naszego potencjału na wszystkich poziomach, łącznie z materialnym dostatkiem. (…) 

Wielu z was SBF przyciągnie jako narzędzie uzdrawiania, zbadajmy więc dlaczego proces, w którym nie są wymagane żadne, specjalne umiejętności może być tak skuteczny. Soul Body Fusion wywołuje w ciele elektromagnetyczną zmianę. Słowo magnetyczny przenosi całą rzecz z obszaru robienia i działania do obszaru istnienia i bycia. Nie możesz robić magnetycznie. Magnetyzm należy do istnienia. W SBF nie wykonujemy uzdrowienia jako jakiejś czynności. Chodzi o przebywanie w magnetycznej przestrzeni pełni, gdzie już istnieje zdrowie. Soul Body Fusion koncentruje się na twoim wyższym stanie istnienia. Chodzi o przestrzeń, którą utrzymujesz swoim skupieniem i intencją.

W trakcie procesu udajesz się do najwyższego poziomu pola, który możesz sięgnąć, czując się równocześnie ugruntowany i stabilny. Jeśli robisz SBF z drugą osobą w tym stanie utrzymujesz przekonanie, że z twoim partnerem wszystko jest w porządku, a jego dusza jest kompletna. Nigdy nic nie jest uszkodzone, gdy patrzymy na to z najwyższej perspektywy. Utrzymujesz siebie lub partnera w niesamowitym polu Miłości, które wszystko postrzega jako doskonałość.  Nazywam to „boską świadomością”. Kiedy Bóg patrzy na ciebie, nie widzi żadnych błędów. Właśnie ta wizja popycha świat ku doskonałości. (…)

Soul Body Fusion w parach ma tak wielką moc, ponieważ jest rodzajem partnerstwa. Dwa splecione ze sobą węże w starożytnym kaduceuszu reprezentują podstawową zasadę, że uzdrowiciel i ktoś, kto wydaje się potrzebować uzdrowienia są w rzeczywistości równymi partnerami w relacji, która ma potencjał wyjścia poza tych dwoje, aby uzdrowić zbiorową matrycę świadomości. (…)

To tak bardzo pokrótce ☺ jednak może kogoś zainteresuje, albo zainspiruje, aby sięgnąć po książkę, ewentualnie po wypróbowanie samej metody ☺


Kraków, 17 czerwiec 2022

DOSKONAŁOŚĆ SŁOWA DOSKONALE

Odkryłam doskonałość słowa doskonale.
Zachwyciłam się jego doskonałym brzmieniem.
Celebruję doskonałość słowa doskonale.
Uważność mi pomaga wychwycić je z przestrzeni.
Jak inni go używają lub w książce o nim piszą,
że ktoś lub coś jest wokół nas doskonałe.
Nadstawiam czujnie ucha, otwieram szeroko oczy.
Zakorzeniam w moim codziennym życiu,
doskonałość wyjątkowego słowa doskonale.
Czuję się wspaniale, myśląc o słowie doskonale.

Zapragnęłam pielęgnować jego doskonałość,
podlewać to uczucie jak kiełkującą roślinkę.
Cieszyć się nią na co dzień i dzielić z innymi.
Jakby tego było mało, to powiem Wam szczerze,
że dusza moja poczuła, to co i ja czuję.
Oczami mojej wyobraźni podpowiada mi radośnie:
IDŹ, KRZYCZ I WOŁAJ, NIECH KAŻDY ZAUWAŻY,
JAK DOSKONALE BRZMI SŁOWO DOSKONALE!
A energia słowa doskonale, niech niesie ze sobą:
Miłość, Radość, Braterstwo i Pokój na Ziemi.

Joanna Winconek

DOSKONAŁA HARMONIA, PERFECT HARMONY, fot. Joanna Winconek
ZMIERZAJĄC KU DOSKONAŁOŚCI, AIMING TOWARDS PERFECTION, fot. Joanna Winconek
ZACHWYCAJĄCA DOSKONAŁOŚĆ, AMAZING PERFECTION, fot. Joanna Winconek
DOSKONAŁE PIĘKNO, PERFECT BEAUTY, fot. Joanna Winconek
DOSKONAŁY MOMENT, PERFECT MOMENT, fot. Joanna Winconek
DOSKONAŁOŚĆ KRAJOBRAZU, LANDSCAPE PERFECTION, fot. Joanna Winconek
ZAUWAŻONA DOSKONAŁOŚĆ, NOTICED PERFECTION, fot. Joanna Winconek
DOSKONALE, DOSKONALE…, PERFECT, PERFECT…, fot. Joanna Winconek

Dear ones, today we invite you to the entry PERFECTION OF THE WORD PERFECT 

The Soul Body Fusion technique makes the connection with our potential more alive and clear. When we bring our consciousness into our body, our uniqueness is radiated into our life, relationships and surroundings. – Jonette Crowley

In my space emerged the topic of Soul Body Fusion. I was in a meeting in a circle of women where Ania showed us using this technique. It caught my interest immediately to a point that, having wished to deepen my knowledge, I attended a workshop that she conducted and next I bought the book ☺

Jonette Crowley is an author of both the method and a book under the same title: “SOUL BODY FUSION: The Missing Piece for Healing and Beyond.”

Currently one may already find quite a lot of information on this subject on the internet, although I thought of introducing to You with some of the details, in order to outline possibilities and underline the simplicity of SBF, which personally had me captivated… ☺

*****     *****     *****     *****     *****

SOUL BODY FUSION – JONETTE CROWLEY

Getting Your Spirit Back in Your Life 

Soul Body Fusion is a simple process you can do on yourself and others that realigns the body at a cellular level with the highest possible spirit or light it can hold. The changes are permanent and ever-ending- permanent in that when your cells change to harmonize with your higher aspects they will remain at that lighter frequency. The change is never-ending in that there is no limit to your soul. Soul Body Fusion begets an interactive process in which the soul stimulates the cells to harmonize at ever-higher frequencies. In this way it is an evolutionary catalyst, opening doorways of accelerating growth. It is a powerful tool for creating new realities here and now. . . .

Although I speak of fusing our soul and body and say that our soul “comes into” our cells, it doesn’t mean we’ve been living a soulless existence. Our soul has endless higher frequencies of itself with which we haven’t been in touch. The Fusion process aligns our current self—no matter how high we already are—with the even finer, lighter, more cosmic aspects of our soul. The more of our soul we embody, the greater ability we have to reach even higher. . . .

Heading towards perfection *

In Soul Body Fusion we deal with broadening our potential on every possible level, including material prosperity. . . .

Many of you will be attracted to SBF as a tool of healing, let us then study why the process, in which no special ability is required, can be so effective. Soul Body Fusion triggers an electromagnetic change in body. The word magnetic transfers the whole thing from the realm of doing and active into the realm of existing and being. You can’t do magnetically. Magnetism belongs to existing. In SBF we don’t do healing as a form of act. It is about a magnetic space of fullness where health already exists. Soul Body Fusion focuses on your higher state of existing. It’s about the space that you keep with your focus and intention.

During the process you travel to the highest level of the field that you can reach, while feeling consolidated and stable simultaneously. If you do SBF with a second person in this state, you stay convinced that your partner is alright and their soul is complete. Nothing is ever broken if we look at it from the highest perspective. You keep on holding your partner and yourself in this amazing field of Love which sees everything as a perfection. I call this “divine consciousness.” When God looks at you he doesn’t see any mistakes. Exactly that vision pushes the world towards perfection. . . .

Soul Body Fusion in couples has such a great power because it is a form of partnership. Two intertwined snakes in the ancient caduceus represent the fundamental principle that a healer and a person who seems to be in need of healing are in fact equal partners in a relationship which has the potential of going beyond those two in order to heal the collective matrix of consciousness. . . .

That’s briefly it ☺ but perhaps it will interest or inspire someone to reach out to this book, or alternatively trying out the method itself ☺


Cracow, 17 June 2022

PERFECTION OF THE WORD PERFECT

Today I discovered perfection of the word perfect.
I was captivated by its perfect sound.
I celebrate the perfection of the word perfect.
Alertness allows me to grasp it from space.
The way others use it or describe it in a book
that someone or something around us is perfect.
I fix my vigilant ears, open my eyes wide.
I root it into my daily life
the perfection of the exceptional word perfect.
I feel wonderful when I think about the word perfect.

I wished to nurture its perfection,
water this feeling like a sprouting seedling.
To enjoy it every day and share it with others.
Were it not enough, let me sincerely tell you,
that soul of mine felt what I did.
Through the eyes of my imagination it happily hints me:
GO, CRY OUT AND CALL, LET EVERYONE NOTICE
HOW PERFECTLY SOUNDS THE WORD PERFECT!
And may the energy of the word perfect carry with itself:
Love, Joy, Kinship and Peace on the Earth.

Joanna Winconek

* Unfortunately, due to lack of access to the original work, I had to translate this fragment from the Polish version of the book, therefore please be aware of certain discrepancies. I only managed to find those above, so they should be accurate.

5 myśli w temacie “DOSKONAŁOŚĆ SŁOWA DOSKONALE / PERFECTION OF THE WORD PERFECT [PL/ENG]

  1. The Rosicrucians and the Cathares called this process „transfiguration”. But they did it to reunite with God and were not very much interested in material prosperity, because matter has no real importance whatsoever. Matter belongs to the world of „Maya” (deception). Soul Body Fusion is a name that fits into the modern world, and will be easier understood by people, I am sure.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: