TAKIE SOBIE TRZY KRÓTKIE WIERSZE / JUST SOME CASUAL THREE SHORT POEMS [PL/ENG]

Kochani, dzisiaj zapraszamy do wpisu TAKIE SOBIE TRZY KRÓTKIE WIERSZE ☺

Miłość jest najmocniejszą siłą we wszechświecie i źródło naszej osobistej energii życiowej leży w naszym sercu. – Christina von Dreien

Moja dobra znajoma Żaneta wrzuciła w zeszłym roku filmik z Christiną na Facebooku i tak pierwszy raz się na nią natknęłam. Był zimowy niedzielny wieczór. Słuchałam wypowiedzi Christiny na różne tematy i poczułam się jak zahipnotyzowana, nie mogłam od niej oderwać oczu, słowa działały kojąco. Siedziałam przy laptopie i włączałam filmik za filmikiem. Poczułam ten jej ogromny spokój, to ile ma w sobie Miłości…

Christina zainteresowała mnie na tyle, że kupiłam sobie jej książkę pt.:  „CHRISTINA. Świadomość tworzy pokój”. Aby jeszcze przybliżyć Wam postać autorki, skorzystam z opisu z okładki:

Christina von Dreien (rocznik 2001), pochodząca z Toggenburga w Szwajcarii, urodziła się ze znacznie rozszerzoną świadomością i licznymi paranormalnymi zdolnościami. Należy do nowej generacji młodych osób wskazujących na nowy wymiar bycia człowiekiem. Ci prekursorzy przybyli, aby powiedzieć nam, jaką wewnętrzną wartość i wielkość właściwie posiadamy my, ludzie, i jak wiele pozytywnego potencjału drzemie w każdym z nas. 

Pokazują nam, jak dzięki sile naszej świadomości i bezwarunkowej Miłości możemy na nowo ukształtować nasze indywidualne i zbiorowe życie w uzdrawiający i konstruktywny sposób. 

Poniżej mały fragment z książki, a następnie 3 moje krótkie wiersze ☺ bawcie się dobrze i miłej niedzieli życzę ☺

*****     *****     *****     *****     *****

Christina von Dreien
z książki pt.: „CHRISTINA. Świadomość tworzy pokój”

Miłość własna

Bezwarunkowa Miłość zaczyna się od Miłości własnej. Dopóki nie mamy Miłości do siebie samych, trudno nam znaleźć Miłość w świecie zewnętrznym albo ją tam wnieść, ponieważ wszystko, co nosimy w sobie, emanuje naszą wibracją na zewnątrz, w świat. I to, czym emanujemy, pojawia się potem w naszym życiu – takie są prawa kosmiczne. Dopóki nie mamy Miłości własnej, nie emanujemy Miłością, to Miłość, wprawdzie obecna wszędzie na świecie, nie może do nas dotrzeć, ponieważ nie znajduje w nas punktu zaczepienia.

Przykład z jaskinią

Można powiedzieć, że obecnie na Ziemi są dwie różne grupy ludzi. Pierwsza grupa to ci, którzy są jeszcze zdania, że przemoc można zatrzymać tylko przemocą i że potrzeba wojen, aby stworzyć pokój. Druga grupa to ci, którzy już zrozumieli, że to nie działa. Odpowiadając na przemoc, gniew, nienawiść i potępienie kontrprzemocą, jeszcze większym gniewem, nienawiścią i potępieniem, wzmacnia się te negatywne energie, tak że nigdy nie ustaną.

Rozwiązanie polega na tym, aby na przemoc i wojnę reagować odmienną energią – energią o wyższej częstotliwości niż problem: Miłością! Każda wojna na świecie powstała z braku Miłości. I prawem jest, że problem i rozwiązanie tego problemu nigdy nie leżą na tej samej częstotliwości wibracji. Rozwiązanie danego problemu zawsze znajduje się na wyższej częstotliwości niż problem.

Podam wam przykład. Wyobraźmy sobie, że gdzieś w górach stoimy przed ciemnym wejściem do jaskini, z której wychodzą czarne chmury. W tej jaskini żyją ludzie, którzy sądzą, że manipulacja, przemoc i wojna to dobre pomysły, ludzie podsycający wrogie myślenie i dopuszczający się wszystkich możliwych nieświetlistych czynów. Ci ludzie nie widzą i nie znają niczego innego poza swoimi ciemnymi chmurami. Wśród tych ludzi są tacy, którzy przeczuwają, że coś jest nie w porządku, i nie chcą już pozostawać uwięzieni w jaskini. Kłopot w tym, że choć potrafią myśleć, że chcieliby inaczej żyć, to nie wiedzą jak. Ponadto z powodu ciemności nie wiedzą, gdzie jest wyjście z jaskini i w jaki sposób mogliby się wydostać. Jestem pewna, że tacy ludzie pragnący opuścić ciemną jaskinię są wszędzie, w każdym konflikcie.

Naszą odpowiedzialnością i zadaniem jako tych, którzy stoją na zewnątrz jaskini w świetle i nie żyją w świadomości wrogiego myślenia, manipulacji i przemocy, jest wysyłanie światła do jaskini. To znaczy wysyłamy tam pozytywne energie w postaci złotych chmur. Mogą to być na przykład dobre uczucia, takie jak nadzieja, radość, ufność, lekkość, optymizm i zaufanie, ale przede wszystkim dwie energie: przebaczenie i Miłość. Bez przebaczenia nadal będzie panowała atmosfera niezgody. Dopiero gdy zdołamy się pogodzić z przeszłością i przebaczyć istotom ciemności ich czyny, będziemy mogli traktować je z bezwarunkową Miłością. To wielkie wyzwanie, aby wysyłać Miłość również do tych istot nieświatła, które nie odczuwają Miłości wobec nas. Ale każdy człowiek i każda istota – także nieświatło – powinni raz po raz otrzymywać szansę, aby zwrócić się ku Bożemu i udać się do światła. Najlepiej możemy przebaczyć nieświatłu, zdając sobie sprawę z tego, że możemy być wdzięczni za to, czego mogliśmy doświadczyć w przeszłości zarówno indywidualnie, jako dusza, jak i zbiorowo, jako ludzkość. Jest to dla nas, Ziemian, nasz egzamin mistrzowski: nauczyć się, aby nasza Miłość płynęła do wszystkich istot bez względu na to, jak trudne są okoliczności.

Nasze złote chmury przebaczenia i bezwarunkowej Miłości powinny być większe i silniejsze niż ciemne chmury wewnątrz jaskini, tak aby ludzie w jaskini w ogóle mogli je dostrzec i – o ile tego chcą – również je przyjąć. Tym w jaskini, którzy świadomie lub nieświadomie szukają wyjścia i są gotowi przyjąć nasz dar, złote chmury jak jasny promień światła wskażą drogę na Wolność. Inni zdecydują się nie przyjmować zaoferowanego światła i nadal pozostać uwięzieni w jaskini. To również należy uszanować. Możemy przecież też zostawić złote chmury Miłości w jaskini, aby każdy, kto będzie tego chciał, mógł później do nich wrócić i się przemienić. Miłość jest cierpliwa, bardzo cierpliwa.

*****     *****     *****     *****     *****

Seria WSPOMNIENIA połączona z Serią INTYMNIE

25 lipiec 2008

NIE UMIEM, PRAGNĘ

Nie umiem nie myśleć o Tobie,
nie umiem przestać tęsknić.
Pragnę być ciągle przy Tobie
i wiedzieć, że też tak myślisz…

*****     *****     *****

17 sierpień 2008

CZEKAM

Siedzę, piję kawę, myślę i czekam.
Czekam i myślę… O Tobie.
Nie czekam na Ciebie,
nie mam powodu do smutku,
a jednak tak mocno czuję…
Czuję, że tak bardzo mi Ciebie brakuje.
Jesteś w pracy, to tak
właściwie wszystko tłumaczy…
Ja jednak nie rozumiem,
tej mojej rozpaczy…

*****     *****     *****

17 sierpień 2008

BLISKOŚĆ

Bliskość mnie zaskakuje,
czasem nawet szokuje,
że tak właśnie może być.
Ty i ja w mocnym uścisku,
czasem aż brak tchu,
a jednak to wciąż za mało…
Niesamowite, że mężczyzna
może być tak bliski kobiecie,
chcieć tej bliskości,
równie mocno jak ona.
W samym przytuleniu
jest tyle ciepła i czułości,
to takie wyjątkowe…
Ty i ja w mocnym uścisku,
a ciągle to za mało…

Joanna Winconek

NASZA WIBRACJA NA ZEWNĄTRZ, OUR OUTSIDE VIBRATION, fot. Joanna Winconek
ENERGIA MIŁOŚCI, LOVE ENERGY, fot. Joanna Winconek
WYSYŁANIE ŚWIATŁA, SENDING LIGHT, fot. Joanna Winconek
NADZIEJA, RADOŚĆ, UFNOŚĆ, HOPE, JOY, TRUST, fot. Joanna Winconek
LEKKOŚĆ, OPTYMIZM, ZAUFANIE, LIGHTNESS, OPTYMISM, TRUST, fot. Joanna Winconek
POGODZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, PEACE WITH THE PAST, fot. Joanna Winconek
DROGA NA WOLNOŚĆ, A ROAD TO FREEDOM, fot. Joanna Winconek
ŚWIADOMOŚĆ TWORZY POKÓJ, CONSCIOUSNESS CREATES PEACE, fot. Joanna Winconek

Dear ones, today we invite you to the entry JUST SOME CASUAL THREE SHORT POEMS

Love is the strongest force in the universe, and the source of our personal love energy lies within our heart. – Christina von Dreien

My good acquaintance Żaneta posted last year a video with Christina on Facebook and that’s how I first came to know her. It was a winter evening. I was listening to Christina’s seminars on various topics and I felt hypnotized, I couldn’t pull my eyes away from her, the words were soothing. I was sitting in front of my laptop playing one video after another. I felt her enormous peace, how much Love she has within her…

Christina caught my interest to a point where I decided to buy her book titled: „CHRISTINA. Consciousness creates peace.” In order to introduce the author to You I’ll use the description on the back cover [in polish edition]:

Christina von Dreien (born 2001) is a young woman from Toggenburg, Switzerland. She was born with greatly expanded consciousness and displays a multitude of paranormal gifts. She belongs to a new generation of young people who guide to a new dimension of being a human. Those harbingers arrived to tell us what inner quality and significance we people actually possess and the extent of positive potential that lies dormant in each one of us.

They show us how to shape our individual and collective lives in a remedial and constructive way due to our consciousness and unconditional love.

Below there’s a small fragment of the book and next my 3 short poems ☺ have fun and I wish you an enjoyable sunday ☺

*****     *****     *****     *****     *****

Christina von Dreien,
from the book titled: „CHRISTINA. Consciousness creates peace.”

Self-love 

Unconditional loving begins with self-love. As long as we have no love for ourselves, it’s difficult for us to either find love outside or to carry love out into the world. This is because we radiate everything we carry within us outwards into the world through our vibration. And what we radiate outwards then manifests in our lives. That’s cosmic law. As long as we have no self-love, we don’t radiate love, and so love, which is present everywhere in the world, can’t reach us because it’s unable to find anything in us to dock on to.

The cave example 

It can be said that there are two different groups of people on Earth today. The first group are those who still believe that violence can only be stopped by force and that wars are needed to create peace. The second group are those who have already understood that this doesn’t work because by responding to violence, anger, hatred and condemnation with counter-violence, with more anger, hatred and condemnation, you strengthen these low energies so that they never stop. 

The solution is to react to violence and war with a different energy, an energy that has a higher frequency than the problem: with love! Every war in the world had its beginning in a lack of love. And it’s a law that a problem and the solution to the problem never lie on the same vibration frequency. The solution to a particular problem always lies on a higher frequency than the problem itself.

I’ll give you an example: Imagine standing somewhere in the mountains in front of a dark cave entrance from which black clouds are emerging. There are people living in this cave who consider manipulation, violence and war a good idea, who nourish hostile thinking and who do all kinds of things that serve the unlight. These people see and know nothing but their dark clouds. Now, among them, there are some people who feel that something isn’t right and who no longer want to remain trapped in the cave. The problem is that while they can think they’d like to live differently, they don’t know how to. Because it’s so dark, they also don’t know where the cave’s exit is and how they could get out. I’m sure there are people like that everywhere, in every conflict, who want to get out of the dark cave.

Our responsibility and task – as those standing outside the cave in the light, who don’t live in a consciousness dominated by hostile thinking, manipulation or violence – is to send light into the cave. That is, we send in positive energies in the form of golden clouds. These can be good feelings such as hope, joy, confidence, lightness, optimism and trust, but above all the two energies of forgiveness and love. Without forgiveness, there will continue to be an atmosphere of discord. Only when we’re able to make peace with the past and forgive the dark beings for their actions will we be able to meet them with unconditional love. It’s a huge challenge to send our love to those unlight beings who feel no love for us at all. But every human being and every other living being – even beings of unlight – should be given the chance again and again to turn to the Divine and enter into the light.

We can best forgive the unlight by realising that we have much cause to be grateful for everything we’ve experienced in the past, both individually as souls and collectively as humanity. As Earth people, this is our master’s examination: to learn to let our love flow to all living beings, even if circumstances are difficult.

Our golden clouds of forgiveness and unconditional love have to be larger and stronger than the dark clouds inside the cave if the people in the cave are to be able to see them at all and be able to accept them – should they want to. Like a bright ray of light, these golden clouds will show those in the cave who are consciously or subconsciously looking for the exit – and who are ready to accept our gift – the way to freedom. Others will choose not to accept our offering of light and will remain trapped in the cave. This should also be respected. We can also leave the golden clouds of our love in the cave, so that anyone who wants to can come back to them sometime later and undergo transformation. Love is patient, very patient.

*****     *****     *****     *****     *****

MEMORIES series conjoined with INTIMATELY series

25 July 2008

I CAN’T, I CRAVE

I can’t not to think about You,
I can’t stop longing.
I crave being next to You,
and knowing that you think so too…

*****     *****     *****

17 August 2008

WAITING

Sitting, drinking coffee, thinking, waiting.
Waiting and thinking… About You.
I’m not waiting for You,
there’s no reason for me to brood,
and yet so strongly I feel…
I feel that I miss you for real.
You’re at work, with that
everything’s apparent…
And yet I don’t understand,
my own torment.

*****     *****     *****

17 August 2008

CLOSENESS

Closeness has me startled,
sometimes even astounded,
that this is supposed to be.
You and I in a potent embrace,
at times even breathless,
and yet it’s still not enough…
Terrific; for a man
to be so close to a woman,
wishing this closeness,
as strongly as she does.
In a sole cuddle;
so much warmth and tenderness,
it’s so special…
You and I in a potent embrace,
and still it’s not enough…

Joanna Winconek

4 myśli w temacie “TAKIE SOBIE TRZY KRÓTKIE WIERSZE / JUST SOME CASUAL THREE SHORT POEMS [PL/ENG]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: