SYMBOLIKA KWITNĄCYCH WIŚNI I PRZYPOWIEŚĆ O WIELKICH KAMIENIACH / THE SYMBOLISM OF THE CHERRY BLOSSOM AND THE BIG STONES METAPHOR[PL/ENG]

Kochani, dzisiaj zapraszamy do wpisu SYMBOLIKA KWITNĄCYCH WIŚNI I PRZYPOWIEŚĆ O WIELKICH KAMIENIACH ☺

Wydaje się, że doskonałość osiąga się nie wtedy,
kiedy nie można już nic dodać,
ale raczej wtedy, gdy nie można nic ująć.
– Antoine de Saint-Exupéry

Na początek kilka słów wprowadzających ☺ „KINTSUGI. Sztuka sklejania życia”, to bardzo inspirująca książka, do której lubię wracać ☺ Od autorki Céline Santini możemy się dowiedzieć m.in. że: 

„Termin kintsugi pochodzi od japońskiego kin (złoto) i tsugi (połączenie), co dosłownie znaczy „złoty łącznik”. Sztuka kintsugi, czyli kintsukuroi, oznacza zaś naprawianie złotem. Jest to proces długi i wymagający niezwykłej precyzji, podzielony na wiele etapów, rozciągający się na całe tygodnie, a nawet miesiące. Niektórzy twierdzą, że dobre kintsugi może zabrać rok.

Fragmenty rozbitego przedmiotu muszą zostać starannie zebrane, oczyszczone i sklejone naturalną laką z sumaka lakowego. Dopiero kiedy laka wyschnie i zostanie wygładzona, spoiny są akcentowane kolejnymi warstwami laki, a na końcu złotym proszkiem lub innym sproszkowanym metalem (srebrem, brązem, mosiądzem, miedzią), który wnika głęboko w wilgotną lakę i stwarza iluzję sączenia się metalu. Następnie rysy są polerowane, po czym przedmiot ukazuje się w pełnym blasku. (…) 

Z reguły ludzie stykający się ze sztuką kintsugi są nią zauroczeni. Jest objawieniem w swej oczywistości.

Jednocześnie jest to technika niezwykle wyrafinowana. Wytwory kintsugi są tak wysoko cenione, że podobno niektórzy esteci celowo rozbijają cenne wazy czy czarki, by poddać je przeobrażeniu za jej pośrednictwem. Nie proponuję, abyśmy posuwali się aż do rozbijania precjozów, ale filozofia kintsugi może posłużyć inspiracją w procesie naszego zdrowienia, dzięki któremu sami odzyskamy jedność i blask. Życiowe przejścia mogą nas przemieniać i wzmacniać, tak byśmy stawali się żywym kintsugi!

Wlej złoto do swojego życia i odkryj ducha kintsugi”.

„Sztuka Kintsugi zachęca nas do odpuszczenia, do zaakceptowania nietrwałości rzeczy, otwarcia się na niespodzianki, niedoskonałości, synchroniczność, przypadek…  Chodzi o osiągnięcie stanu, który w japońskiej filozofii nazywa się mushin no shin, umysł bez umysłu (mu: nic/pustka, shin: serce/duch), zachęcającego do oderwania się.

Kintsugi stanowi piękną metaforę życia: koło się obraca, życie jest nieprzewidywalne. Szczęście i nieszczęście, radość i smutek, przyjemność i stres – wszystko się zmienia, wszystko ewoluuje. Perfekcja i trwałość to iluzja, a także pułapka. Nie ma co walczyć ani z upływem czasu, ani ze zmiennością”.

Na okładce z tyłu książki jest napisane: „Potraktuj starożytną sztukę kintsugi jako formę terapii, podążając za jej powolnym rytuałem z cierpliwością, starannością i koncentracją. Tydzień po tygodniu, dzień po dniu, krok po kroku – oczyścisz i wyleczysz swoją duszę”. 

To tak bardzo pokrótce ☺ 

A poniżej, przed Wami najpierw SYMBOLIKA KWITNĄCYCH WIŚNI – dla mnie taki hołd dla wiosny, która przychodzi w marcu ☺ A następnie PRZYPOWIEŚĆ O WIELKICH KAMIENIACH, żeby było nad czym myśleć ☺

Może herbata, kawa czy woda, sok? I zapraszam do miłego czytania ☺ Niech dobre słowo niesie się w świat, a radość nas otacza ☺ 

Z miłością, Joaivy

*****     *****     *****     *****     *****     

SYMBOLIKA KWITNĄCYCH WIŚNI

Co roku wiosną Japończycy celebrują Hanami, święto kwitnących wiśni (sakura). Jest to zwyczaj tak popularny, że media nadają specjalne „prognozy kwitnienia”, aby przewidzieć jego datę! 

Mowa tu o ozdobnej odmianie drzewa, która nie wydaje owoców. Te wiśnie sadzi się tylko po to, by były, nie mają utylitarnego celu. Istnieją wyłącznie dla swojego piękna…

Ich elegancja i urok zapierają dech. W okresie kwitnienia, który trwa około dwóch tygodni, kwiaty ulatują z wiatrem i powietrze gęstnieje od ich delikatnych płatków. Skłania to do kontemplowania natury i spokoju, a także do świadomości, że życie jest piękne, choć krótkie, a szczęście ulotne.

Nic nie jest trwałe, jak płatki rozwiewane przez wiatr. Każda chwila, choćby najbardziej doskonała, jest ulotna. Należy więc w pełni się nią cieszyć…

*****     *****     *****     *****     *****     

PRZYPOWIEŚĆ O WIELKICH KAMIENIACH

Ta opowieść przypomina, jak ważna jest umiejętność odróżniania rzeczy zbytecznych od istotnych.

Pewien stary profesor udzielił któregoś dnia swoim studentom ekonomii mistrzowskiej lekcji życia. Na biurku ustawił wielki pusty słój. Następnie włożył do niego sześć dużych kamieni, które wypełniły go po brzegi, i zadał studentom pytanie:

–  Czy słój jest pełny? 

– Tak – usłyszał chóralną odpowiedź.

– Jesteście pewni?

Wziął do ręki garść żwiru i dorzucił do słoja.

– A teraz jest pełny? 

Studenci ponownie odpowiedzieli twierdząco. Wówczas dorzucił piasku, który wypełnił szczeliny.

– A teraz?

Studenci już nie byli tak pewni odpowiedzi, ale zgodzili się, że teraz jest już chyba pełny. Jednak profesor wlał jeszcze do słoja butelkę wody.

– Teraz jest już naprawdę pełny. Ten słój przypomina wasze życie, sposób wykorzystywania przez was czasu. Jaki wypływa z tego morał?

Jeden ze studentów ośmielił się postawić hipotezę:

– Nawet kiedy sądzimy, że nie mamy już czasu, zawsze możemy jeszcze wcisnąć jakieś dodatkowe zajęcia?

Profesor odpowiedział:

– Chodzi raczej o rozpoznanie, co jest w waszym życiu ważne. Duże kamienie są symbolem priorytetów, tego, co waszym zdaniem jest najistotniejsze. Często ludzie mają skłonność do koncentrowania się na drobnych, doraźnych sprawach, na detalach zżerających ich uwagę i czas; tutaj reprezentują je żwir, piasek i woda. Jeżeli od nich zaczniemy wypełnianie słoja, zabraknie miejsca dla kamieni. Do naczynia waszego życia w pierwszej kolejności muszą powędrować kamienie, abyście wiedzieli, czego się trzymać. Czym są te kamienie dla was?

PIERWSZE OZNAKI WIOSNY, FIRST SIGNS OF SPRING, fot. Joanna Winconek
PIĘKNO KWITNIENIA, THE BEAUTY OF BLOOMING, fot. Joanna Winconek
CELEBROWANIE WIOSNY, CELEBRATING SPRING, fot. Joanna Winconek
KONTENPLOWANIE NATURY, CONTENDING NATURE, fot. Joanna Winconek
KONTENPLOWANIE SPOKOJU, CONTENDING PEACE, fot. Joanna Winconek
ŻYCIE JEST PIĘKNE, LIFE IS BEAUTIFUL, fot. Joanna Winconek
ULOTNOŚĆ CHWILI, THE FLEGANITY OF A MOMENT, fot. Joanna Winconek
AKCEPTACJA NIETRWAŁOŚCI RZECZY, ACCEPTANCE OF THE PERMANENTITY OF THINGS, fot. Joanna Winconek
OTWARCIE NA NIESPODZIANKI, OPEN TO SURPRISES, fot. Joanna Winconek
ŻYCIE JEST NIEPRZEWIDYWALNE, LIFE IS UNPREDICTABLE, fot. Joanna Winconek

Dear ones, today we invite you to the entry THE SYMBOLISM OF THE CHERRY BLOSSOM AND THE BIG STONES METAPHOR☺

Perfection is achieved,
not when there is nothing more to add,
but when there is nothing left to take away.

– Antoine de Saint-Exupéry

First, a few words of introduction “KINTSUGI. Finding Strength in Imperfecion” is a very inspiring book that I enjoy returning to From the author Céline Santini we may learn i.a. that:

“The word kintsugi comes from the Japanese kin (gold) and tsugi (joint), literally meaning “golden joint.” The art of kintsugi is named kintsukuroi, which means “mending with gold.” It is a long and extremely detailed process, executed in numerous stages, lasting several weeks—even months. In some cases, it might even take a year to achieve the best kintsugi.

The shards of the broken object are first gathered one by one and then gently cleaned. Then they are glued back together using a traditional lacquer from the Japanese lacquer tree. The object is left to dry, and then it’s carefully sanded. Next, the cracks are accentuated with multiple coats of lacquer. Finally, the scars are covered with a metallic powder. Gold powder, or any other powdered metal (silver [gintsugi technique], bronze, brass, copper), is dusted on the moist lacquer and melds into it, giving the illusion of streams of flowing metal. After polishing, the object can finally reveal its full brilliance. . . .

Most people who discover the art of kintsugi have an epiphany and fall in love with it at first sight.

The skill is therefore very much in demand. The art of kintsugi is so valued that some connoisseurs have even been known to intentionally break their precious vases or bowls in order to transform them… Without going through the trouble of smashing all your valuables, you can be inspired by the kintsugi philosophy through all the different stages of your personal healing process until you rediscover your wholeness and radiance. Like a living kintsugi, you too can be transformed and strengthened by hardship.

Embrace a life of golden beauty. Discover the spirit of kintsugi.

“The art of kintsugi invites you to let go and to accept the impermanence of things. It teaches us to remain open to the unexpected, to imperfection, to serendipity, and coincidences… Japanese philosophy refers to this as mushin no shin, which means “thought without thought” (mu: “nothing/empty,” shin: “heart/spirit”), calling to let things go.

As such, kintsugi is a great metaphor of our existence: The wheel turns, and life is unpredictable! Happiness and sadness, joy and sorrow, pleasure and stress, everything changes and evolves. Perfection and permanence are an illusionary trap. One can fight neither time nor change…”

On the back-cover of the book [in Polish edition] it says: “Take the ancient art of kintsugi as a form of therapy following its slow ritual with patience, diligence and concentration. Week after week, day after day, step by step – you will cleanse and cure your soul.”

That’s it in short ☺

And below before You, first THE SYMBOLISM OF THE CHERRY BLOSSOM – to me in a way a tribute to the spring that comes in march ☺ And next THE BIG STONES METAPHOR to have something to think about ☺

Perhaps tea, coffee, water or juice? And I invite you to a pleasant read ☺ May the good word be carried into the world and the joy surround us ☺

With love, Joaivy

*****     *****     *****     *****     *****     

THE SYMBOLISM OF THE CHERRY BLOSSOM

Every spring, the Japanese celebrate Hanami, the cherry blossom (sakura) festival. This event is so popular that the weather channel even broadcasts the bloom forecast day by day!

These cherry trees are an ornamental variety and do not produce fruit. They exist only to be beautiful, without having any other function.

Full of elegance and rare splendor, they take your breath away. During a short two-week period, the trees lose their blossoms while blowing in the wind, shedding their delicate white and pink petals. This is an invitation to serene contemplation of life, its beauty, its short duration, and its fleeting happiness.

The wind that disperses each petal reminds us that nothing is permanent. Every moment, no matter how perfect, is only ephemeral. Enjoy it to the fullest . . .

*****     *****     *****     *****     *****     

THE BIG STONES METAPHOR

This parable explains the importance of differentiating between the superfluous and the essential . . .

One day, an old professor at one of the great business schools taught his students this masterful lesson about life.

He placed a big, empty jar on his desk. Then he put six large stones into the jar until they came up to the rim. He asked his students, “Is this jar full now?” The students all together answered “Yes!” “Are you sure about that?” responded the professor. Then he took a handful of gravel and put in the jar. “And now, do you think the jar is full?” he continued. The students once again said yes. The professor added a handful of sand. “And now?” Now, less sure of themselves, the students answered hesitantly, “Yes, the jar is now full after all.” Finally, the professor emptied a bowl of water into the jar and said, “Now it’s full. This jar represents your life and the manner in which you manage your time. Tell me the hidden metaphor behind this story!” One of the students dared to come forward with a guess. “Even when you think you don’t have any more time, there’s always more space to introduce something else into your plan!”

The old professor answered, “More importantly, it illustrates the need to identify what matters the most in your life. The big stones represent your priorities, the things you deem essential. Often you tend to focus on small urgencies, the minor things that catch your attention, as represented by the gravel, the sand, and the water. If I had put them into the jar first, there would have been no room for the larger stones. Concentrate first on your own large stones; put them first in the jar of your life and make sure they fit. Do you know what your large stones are?”

9 myśli w temacie “SYMBOLIKA KWITNĄCYCH WIŚNI I PRZYPOWIEŚĆ O WIELKICH KAMIENIACH / THE SYMBOLISM OF THE CHERRY BLOSSOM AND THE BIG STONES METAPHOR[PL/ENG]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: